• PREDNAPREZANJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA:
   BETONSKI LINIJSKI NOSAČI, BETONSKE PLOČE, INDUSTRIJSKI PODOVI

TTM Tension Technology sertifikovani sistemi prednaprezanja

KOMPONENTE SISTEMA:
  • Čelik za prednaprezanje - Uže,
  • Spiralna armatura,
  • Kotva,
  • Zaštitna cev kabla,
  • Zaštita kablova i kotvi od korozije.

Čelik za prednaprezanje - užad

Saglasno euro normi prEN 10138-3, TTM sistem se zasniva na primeni tri tipa užadi za prednaprezanje sastavljenih od 7 glatkih žica: T15 - normal - nazivnog prečnika Ø15,2 mm, površine preseka 139 mm2 i nazivne zatezne čvrstoće 1860 Mpa T15S - super - nazivnog prečnika Ø15,7 mm, površine preseka 150 mm2 i nazivne zatezne čvrstoće 1860 Mpa T15C - compact - nazivnog prečnika Ø15,2 mm, površine preseka 165 mm2 i nazivne zatezne čvrstoće 1860 Mpa
Sva tri tipa užadi proizvode se i u varijanti sa trajnom zaštitom od korozije: mast + HDPE zaštitna cev.

Spiralna armatura

Spiralna armatura služi za prijem sila zatezanja u betonu neposredno ispod podložne ploče. Postavlja se u osu kabla za prednaprezanje. Izrađuje se od rebrastog betonskog gvožđa (euro norma EN 10080). Dimenzije su definisane statičkom proračunom, standardom i uputstvima proizvođača.

Kotve

Služe za ukotvljavanje užadi (jedno uže - mono strand) i kablova (više užadi - multi strand). Pod pojmom "kotva” podrazumeva se sklop koji se sastoji od više elementa: • čaure (ankerne ploče), klinova i HDPE levka (Mono strand kotve)
• podložne ploče, ankerne ploče, klinova i konusne zaštitne cevi (Multi strand kotve)
Zavisno od primene, proizvodni program obuhvata aktivne, pasivne i nastavne kotve, kao i specijalne prolazne kotve kod mono strand sistema.

Multi strand kotve (kotve za više užadi)

Proizvodni program obuhvata kotve tipa M,D i G za 4, 7, 9, 12, 15, 19, 22 i 27 užadi.
AKTIVNE KOTVE TIP - M
Koriste kod klasičnog prednaprezanja.

PASIVNE KOTVE TIP - D
Koriste kod klasičnog prednaprezanja kada se vrši prednaprezanje kabla samo sa jedne strane.

NASTAVNE KOTVE TIP - G
Koriste kod klasičnog prednaprezanja za produžavanje i nastavljanje kablova.
Sastoje se iz sledećih delova:    – podložna ploča,
   – ankerna ploča tip M,
   – klinovi,
   – HDPE konusni levak.
Podložna ploča je izrađena od livenog čelika EN-GJS-500-7 saglasno UNI-ISO 4544 standardu. Na sebi ima otvor za postavljanje ankerne ploče, otvore sa navojima za vezu sa oplatom i opciono zaštitnom kapom. Podložne ploče mogu imati sledeće nivoe zaštite od korozije:    – bez zaštite, klasična primena
   – zaštićena slojem epoksida, primena u agresivnom okruženju
   – zaštićena slojem polietilena, primena u visoko agresivnom okruženju
Ankerna ploča je izrađena od čelika C40-45 saglasno EN 10083-2 standardu. Ankerne ploče imaju odgovarajući broj konusnih otvora za ukotvljavanje užadi. Ankerna ploča za pasivne kotve (tip D) opremljena je potisnim oprugama ispod klinova i zaštitnom čeličnom pločom. Ankerna ploča za nastavne kotve (tip G) je u svom pasivnom delu je opremljena je potisnim oprugama ispod klinova. Ovaj sklop služi za blokadu užadi ubačenih u rupe.

Klinovi za hvatanje užeta su konusni, nazubljeni sa unutrašnje strane, sastavljeni iz tri dela spojenih elastičnim prstenom. Izrađeni su od čelika 16NiCrS4Pb saglasno standardu EN 10277-4.

Veza između kotve i zaštitne cevi ostvaruje se pomoću konusnog levka izrađenog od HDPE saglasno EN ISO 1872-1 standardu. Konusnim levkom se vrši uvođenje kablova u zaštitnu cev.
Ceo sistem je dizajniran tako da omogućava primenu oba sistema prednaprezanja, sa „slobodnim” ili „vezanim” kablovima. Razlika je u sredstvu za zaštitu od korozije. Vezani kablovi štite se cementnom injekcionom smešom. Za zaštitu slobodnih kablova koristi se zaštitna mast. Vezani kablovi se postavljaju trajno, a slobodni se mogu u toku vremena dotezati, otpustiti ili zamenjivati delimično ili u celini.

Specijalne Multi-strand kotve

KOTVA TIP - L Koriste se za prednaprezanje betonskih ploča u slučajevima kada je debljina sloja betona iznad užadi ograničavajući faktor. Sklop kotve čini polietilenska zaštita, ankerna ploča od čelika C40-45 (saglasno standardu UNI EN 10082/1), i klinovi. Dizajn kotve omogućava jednostavno fiksiranje za oplatu, ugradnju, utezanje i injektiranje.

KOTVE ZA POJEDINAČNU UŽAD (MONOSTRAND)

Kotve za pojedinačnu užad dizajnirane su za prednaprezanje „slobodnih” ili „vezanih” kablova. Proizvodni program obugvata: • Aktivne kotve - tip A
• Prolazne kotve - tip B
• Pasivne kotve - tip D
• Nastavne kotve - tip G

AKTIVNE KOTVE TIP - A
Koriste se za prednaprezanje betonskih ploča i industrijskih podova.

PROLAZNE KOTVE TIP - B
Koriste se za prednaprezanje betonskih ploča i industrijskih podova u sredini gde je prisutna voda. Na kontinualnom užetu postavljaju se kotve u nizu i utežu specijalnom presom.

PASIVNE KOTVE TIP - D
Koriste se za prednaprezanje betonskih ploča i industrijskih podova. Mogu biti fabrički pre-blokirane ili se blokiraju na mestu ugradnje uz pomoć odgovarajuće prese.

NASTAVNE KOTVE TIP - G
Koriste se za nastavljanje užadi u kombinaciji sa svim tipovima aktivnih kotvi.
Kotve tipa A,B i D se sastoje se iz sledećih delova:    – čaura,
   – klin,
   – HDPE levak.
Čaura je izrađena od čelika C40-45 saglasno EN 10083/1 standardu. Može imati sledeće nivoe zaštite od korozije:    – bez zaštite, klasična primena
   – zaštićena slojem polietilena, primena u agresivnom okruženju

Klinovi za hvatanje užeta su konusni, nazubljeni sa unutrašnje strane, sastavljeni iz tri dela spojenih elastičnim prstenom. Izrađeni su od čelika 16NiCrS4Pb saglasno standardu EN 10277-4.

Veza između kotve i zaštitne cevi ostvaruje se pomoću levka izrađenog od HDPE.

ZAŠTITNE CEVI

Provođenje kablova kroz konstrukciju se vrši kroz kanale i otvore ostavljene u betonu. Kablovi se postavljaju u zaštitne cevi koje mogu biti: – metalne rebraste, okrugle,
– metalne rebraste, pravougaone,
– plastične rebraste, okrugle i
– plastične rebraste, pravougaone.
• Rebraste metalne cevi, okrugle - tip ST Izrađene su od tanke čelične trake. Mogu da budu galvanizovane. Standardna dužina je 5.8 m. Spajanje cevi vrši se spojnicama (mufovima) odgovarajućeg prečnika. Debljina čelične trake od koje se izađuju može biti 0.3, 0.4, 0.5, i 0.6 mm. Proizvodnja ovih cevi i kontrola kvaliteta vrši se u skladu sa evropskim standardima EN 523-524
• Rebraste metalne cevi, pravougaone - tip SL Izrađene su od tanke čelične trake. Mogu da budu galvanizovane. Standardna dužina je 5.8 m. Spajanje cevi vrši se spojnicama (mufovima) odgovarajućeg prečnika. Debljina čelične trake od koje se izađuju može biti 0.3, 0.4, 0.5, i 0.6 mm.
• Rebraste plastične cevi, okrugle - tip SP Izrađene su od ekstrudiranog HDPE saglasno FIB specifikaciji u dužinama od 5.8 do 11.8 m. Spajanje cevi vrši se termoplastičnim spojnicama (mufovima) odgovarajućeg prečnika. Debljina zida cevi može biti 2, 2.5, 3, i 3.5 mm.
• Rebraste plastične cevi, pravougaone - tip SPE Izrađene su od ekstrudiranog HDPE saglasno FIB specifikaciji u dužinama od 5.8 do 11.8 m. Spajanje cevi vrši se termoplastičnim spojnicama (mufovima) odgovarajućeg prečnika. Dimenzije poprečnog preseka cevi su 78x25x2 mm.

ELEMENTI ZA INJEKTIRANJE

TTM je razvio kompletan sistem elemenata za injektiranje i zaštitu kotvi. • Poklopci za injektiranje i zaštitu kotvi
Privremeni metalni poklopac za injektiranje kotve.


Trajni HDPE poklopac za injektiranje i zaštitu kotve.
• Cevi za injektiranje i odzračivanje Rebraste plastične cevi za injektiranje i odzračivanje, dimenzija 20x25mm za primarna injektiranja i odzračivanja i 15x20 za sekundarna. Krute plastične cevi za injektiranje i odzračivanje sa navojem na obe strane. Standardne dužine su 100 i 200 mm, prečnici 3/4" i 1/2".
• Ventili za injektiranje Konusni ventil za injektiranje se ugrađuje direktno na rebrastu cev za injektiranje 20x25 mm. Ukoliko zaštitimo zatvarački deo mašću može da se koristi više puta. Zasunski ventil za injektiranje se ugrađuje direktno na rebrastu cev za injektiranje. Proizvodi se u dve dimenzije, za ugradnju na rebrastu cev 20x25 mm i 15x20 mm.
• Konektori
Koriste se za povezivanje kotvi, ventila i cevi za injektiranje u raznim varijantama, kao i za nastavljanje cevi za injektiranje.
• Elementi za odzračivanje
Koriste se za odzračivanje zaštitnih cevi kablova. Postavljaju se na svim delovima kablova gde može da dođe do formiranja vazdušnih džepova prilikom injektiranja.
• Zaštitne kape Koriste se za kontaktnu zaštitu cevi kroz koje se provlači užad. Takođe olakšavaju provlačenje užadi kroz zaštitne cevi.